• jednoznačne označovať tovary a služby,
  • oznámiť poškodenie plomby inak je registračná pokladnica považovaná za neoznačenú podľa zákona,
  • do dvoch mesiacov od zobrazenia informácie o povinnosti údržby dať vykonať údržbu pokladnice,
  • vydávať paragóny pri poruche a okamžite nahlásiť poruchu, zaznačiť ju do knihy pokladnice a dohodnúť sa na doručení pokladnice servisnému stredisku alebo oprave na mieste,
  • zabezpečiť ochranu pokladnice a dát,
  • uchovať dáta kontrolného záznamu v elektronickom tvare po dobu určenú zákonom na médiách, na ktorých je uchovanie garantované,
  • uchovávať doklady „NEPLATNÝ DOKLAD" a „VKLAD" po dobu 1 roka.

 

Sankcie

Pokuty za nedodržiavanie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sú stanovené v rozsahu až do výšky 3320,- €. Presná špecifikácia výšky sankcií je uvedená v §18 čl. II. Odsek 5.