user_mobilelogo

product 2

product 3

product 4

product 5

CERTIFIKÁT
Od januára budúceho roku zákon neumožňuje používať na predajných miestachpokladnice bez certifikátu. Ak finančná správa doručí podnikateľovi informáciu o zrušení certifikátu akreditovanou osobou, podnikateľ má 30 dní na to, aby pokladnicu vymenil za takú, ktorá spĺňa zákonné náležitosti. Následne pôvodnú pokladnicu do 3 dní odhlási na daňovom úrade.
 
KOMUNIKAČNÝ KÁBEL
Ďalšou zmenou je, že podnikatelia majú mať od nového roka ku každej pokladnici komunikačný kábel. Aby bolo možné v prípade potreby (napríklad kontroly finančnej správy) ihneď vyhotoviť intervalovú alebo prehľadovú uzávierku. Komunikačný kábel nemusí podnikateľ mať, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou. Komunikačný kábel k pokladnici zakúpite aj na našom e-shope.
 
VZOROVÝ BLOČEK
Novinkou je, že v každej predajni bude „vzorový“ bloček, aby si zákazník mohol porovnať s tým, ktorý dostal po svojom nákupe. Na bločku majú byť výrazne vyznačené údaje potrebné pre jeho zaregistrovanie do Národnej bločkovej lotérie:
• číslo daňového kódu pokladnice
• dátum, čas, suma
• ochranný znak „MF“
Forma vyobrazenia nie je stanovená Zákon nestanovuje, akou formou má podnikateľ splniť povinnosť vyobrazenia pokladničného dokladu na svojom predajnom mieste. Odporúčame však podnikateľom použiť zväčšenú kópiu dokladu z pokladnice a požadované údaje farebne zvýrazniť alebo podčiarknuť.
 
POKLADNIČNÁ KNIHA
V knihe elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ od januára povinný uvádzaťúdaje o výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi ERP, ktorému bol udelený certifikát, a tiež DIČ servisnej organizácie. Pri pokladniciach, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1.1.2014 je povinnosť uvedené údaje do knihy elektronickej registračnej pokladnice dopísať ručne.
Od januára je potrebné evidovať aj tieto položky:
• v prípade poškodenia pokladničnej plomby uvedie podnikateľ dátum a čas oznámenia poškodenia alebo chýbanie plomby servisnej organizácii, názov výrobcu, dovozcu, alebo distribútora , ktorému bol vydaný certifikát o tom, že pokladnica spĺňa náležitosti zákona,
• v prípade, že podnikateľ pozastaví svoju živnosť, v knihe uvedie dátum, kedy sa takstalo.
Pri ukončení prevádzky pokladnice či pri výmene fiskálnej pamäte pokladnice je podnikateľpovinný prevziať si od servisnej organizácie dátové médium s údajmi z fiskálnej pamäte.Prevzatie potvrdí svojím podpisom. Dáta s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej fiskálnej pamäte je potrebné uchovávať 5 rokov.
 
UCHOVÁVANIE ÚDAJOV
Údaje z registračnej pokladnice je potrebné uchovávať 5 alebo 10 rokov. Podnikateľ má uchovávať dátové médiá s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej fiskálnej pamäte do lehoty na zánik práva vyrubiť daň. Spravidla ide o dobu 5 rokov. V prípade, ak správca dane vykonal úkon, napríklad začal u podnikateľa daňovú kontrolu, údaje je subjekt povinný uchovávať 10 rokov. Podnikateľom vyplynula z nového zákona aj povinnosť zabezpečiť uchovanie taxatívne uvedených dokladov chronologicky usporiadaných po dobu 5 rokov. Mení sa aj doba a uchovanie dokladu „VKLAD“. Tá sa skracuje z jedného roka na lehotu 1 dňa. Podnikateľ ho bude uchovávať počas dňa jeho vyhotovenia. Povinnosťou je podľa novely zákona používať pásku, ktorá zabezpečí uchovanie údajov 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli doklady vyhotovené. Mnohí podnikatelia povinnosť obchádzali tým, že bločky kopírovali. Kopírovanie bločkov však ani v súčasnosti nie je v súlade so zákonom.
 
PREDLOŽENIE ÚPLNÉ KONTROLNÉ ZÁZNAMY
Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte ihneďna predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť obsah fiskálnej pamäte v elektronickej podobe zapožadované obdobie. Povinnosť predkladať kontrolné záznamy nesmie byť podnikateľovi uložená častejšie ako raz za mesiac.
 
NOVÉ SPRÁVNE DELIKTY A POKUTY
Predovšetkým v nadväznosti na nové povinnosti boli do zákona pridané nové správne delikty, za porušenie ktorých sú ukladané sankcie. Sumy pokút sa od 1. 1. 2014 zvýšia. Spáchanie zákonom vymedzených správnych deliktov sa považuje za osobitne závažné porušenie zákona, napríklad ide o nepoužitie pokladnice na evidenciu tržby alebo používanie pokladnice, ktorá nie je v súlade so zákonom. Za tieto porušenia hrozia vysoké pokuty. Pri opakovanom zistení porušenia je uložená podnikateľovi pokuta a môže byť podaný návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. Pri každom ďalšom zistení osobitne závažného porušenia je podnikateľovi uložená pokuta a podaný návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. Novinkou je aj to, že ak podnikateľ za osobitne závažné porušenia nezaplatí pokutu najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti, nesmie predávať tovar alebo poskytovaťslužbu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste odo dňa nasledujúceho po uplynutí splatnosti pokuty. Tento zákaz stráca účinky dňom zaplatenia pokuty alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o uložení pokuty na mieste.

Kontakt

Pro POPULO, spol. s ručením obmedzeným

Nemocničná 206/2         Tel: 0905/500 084
968 01 Nová Baňa        propopulo@propopulo.sk
Slovenská republika