Aby bolo možné používať pokladnicu podľa fiskálneho zákona 289/2008 z. z. od 1.januára 2012, odkedy naberá účinnosť, je potrebné v priebehu roku 2011 upraviť pokladnice tak, aby spĺňali všetky náležitosti ktoré zákon ukladá.

Úprava pokladníc na fiskálnu verziu pomocou fiskálneho modulu

Fiskálna pamäť

 • elektronická registračná pokladnica musí v časti neprístupnej používateľovi obsahovať fiskálnu pamäť, kde sa budú ukladať údaje o evidencii tržieb, sadzby daní a ich zmena, informácia o povinnej údržbe, dátum uvedenia do prevádzky, meny a ich zmeny, denné uzávierky, vymazanie pokladnice, odpojenie displeja, fiskálnej pamäte a tlačiarne, informácie o povinnej údržbe,
 • do fiskálnej pamäti sa ukladá aj horné logo, ktoré obsahuje obchodné meno a adresu podnikania a prevádzkareň (živnostník), alebo adresa sídla a prevádzky (s.r.o., a.s.), DKP, DIČ alebo IČ DPH. Zápis vyššie uvedených údajov je možné iba raz. Pri ich zmene, alebo chybnom zadaní je potrebné fiskálnu pamäť vymeniť.
 • fiskálna pamäť musí byť čitateľná pomocou PC,
 • kapacita fiskalnej pamäte musí postačovať pre denné uzávierky na 5 rokov (t. j. 1825 uzávierok),
 • modul fiskálnej pamäte je potrebné vymeniť po naplnení kapacity, ktorú môže vykonať len servisná organizácia pri zmene údajov alebo vlastníka (pri neoprávnenom zásahu sa uložené údaje poškodia, príp. môže dôjsť až k ich strate), musí byť umožnené meniť daňové hladiny

Pokladnica musí zabezpečiť

 • ochranu pred zmenou zaevidovaných tržieb, resp. možnosť zistenia takého zásahu prostredníctvom plomby registrovanej na DR SR,
 • vykonanie uzávierky raz za 24 hodín, v opačnom prípade nie je možné pokračovať v predaji,
 • zhodu číselných údajov na displeji a účtenke,
 • vytlačenie ochranného znaku na účtovnom doklade (okrem tréningových dokladov) a uzávierke,
 • vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu so súčasným záznamom kópie do prevádzkovej pamäte alebo na vhodné dátové médium, pričom kópia originálu pokladničného dokladu môže byť vytlačená, ale nesmie obsahovať ochranný znak,
 • vytlačenie „NEPLATNÝ DOKLAD" a „SKÚŠKA POKLADNICE" na účtenku,
 • vykonanie operácie vklad,
 • informovanie o potrebe vykonania povinnej údržby

Pokladnica musí umožniť

 • prečítanie údajov z fiskálnej pamäte,
 • vytlačenie pokladničných dokladov a vykonanie uzávierky,
 • vytlačenie iba jedného originálneho dokladu,
 • vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu 10 rokov,
 • uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti bez pripojenia k externému zdroju elektrickej energie minimálne 90 dní,
 • zablokovanie pokladnice pri odpojení zariadení (displej, tlačiareň, fiskálna pamäť),
 • overenie pravosti kontrolného záznamu (elektronického žurnálu) kontrolným kódom,
 • pridanie plomby pre ochranu prístupu k elektronike,
 • vytlačenie všetkých znakov abecedy

Plomby

 • pokladnice musia byť označené trieštivou blombou, ktorá má rozmer 45 × 20 mm,
 • plomby obsahujú hologram "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" a sú označené číslom série a poradovým číslom,
 • plomby predáva DR SR, sú evidované u servisnej organizácie a sú neprenosné,
 • na konci kalendárneho roka až do januára DR SR vykonáva zúčtovanie pridelených plomb

Uzávierky

 • povinná je iba denná uzávierka, ktorá sa musí robiť denne pokiaľ bola tržba, ale dá sa urobiť iba raz za 24 hodín. Namiesto mesačnej uzávierky je možné použiť intervalovú uzávierku. Intervalová uzávierka je detailná alebo sumárna uzávierka, ktorá môže byť vykonaná v rozsahu podľa dátumu. Podnikateľ je povinný z údajov prevádzkovej pamäte vyhotoviť dennú uzávierku v deň, kedy zaznamenal tržbu.

Denná uzávierka obsahuje

 • identifikáciu subjektu (logo), dátum a čas vystavenia, ochranný znak, poradové číslo od uvedenia do prevádzky, počet dokladov a neplatných dokladov, obrat, záporný obrat, kumulovaný obrat, súčet dane v členení podľa sadzieb, súčet obratu v členení podľa sadzieb, súčet vrátení, záporných položiek, storien a zliav, súčet súm na neplatných dokladoch, vklady a výbery.